Privacy

Samenvatting van het privacyreglement (Bijgewerkt 14-01-2020  ivm de wet AVG)

Uw privacy

Van welke diensten van Motus WMO u ook gebruik maakt, in bijna alle gevallen zullen wij een aantal persoonlijke gegevens van u noteren. Deze gegevens hebben wij nodig voor een goede zorgverlening. Onze medewerkers werken volgens de regels van het privacyreglement. Hieronder zetten we de belangrijkste zaken uit het reglement voor u op een rijtje.

Wij vragen uw toestemming

U heeft het recht om te weten welke gegevens van u worden genoteerd en waarom. Gegevens mogen worden vastgelegd nadat u hiervoor toestemming heeft verleend. Bovendien worden alleen die gegevens vastgelegd, die voor de verleende dienst nodig zijn. Soms kan het voor de zorgverlening van belang zijn dat een medewerker van de organisatie met iemand anders (WMO consultant bijvoorbeeld) overlegt of informatie uitwisselt. Ook dat mag de medewerker echter alleen doen, als u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven.

Zwijgplicht

De medewerkers van de organisatie noteren een aantal gegevens over u en over de gesprekken die zij met u voeren en bewaren deze in het zorgdossier. De medewerker aan wie u de informatie hebt gegeven, is tot strikte geheimhouding verplicht (de zogenaamde ‘zwijgplicht’). Binnen de organisatie mogen slechts diegenen uw gegevens inzien voor wie dat vanwege hun functie nodig is.

Uw recht op inzage

U mag te allen tijde vragen om inzage van uw gegevens, wijziging en kopie voor dataportabiliteit (bijv. als u gegevens wilt doorgeven aan derden) van de informatie of verwijdering van gegevens. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, vragen wij u bij een dergelijk verzoek wel altijd om u adequaat te identificeren.

Bewaren

Uw persoonlijke gegevens worden zorgvuldig opgeborgen. De gegevens worden volgens de wettelijk vereiste termijn bewaard en daarna vernietigd.

Bezwaren

Het kan zijn dat u vindt dat wij de afgesproken regels niet nakomen. U kunt daartegen dan bezwaar aantekenen. Hoe u dat moet doen, is vastgelegd in ons privacyreglement.

Het regelement zelf inzien

U mag te allen tijde het reglement opvragen en inzien. U kunt hiervoor terecht bij uw persoonlijk begeleider of bij de directie van de organisatie.