In- en uitsluit criteria

In- en uitsluitingscriteria

Bij de aanmelding of intake hanteren wij naast insluitingscriteria ook uitsluitingscriteria. Dit wil zeggen dat bepaalde cliënten wel en niet kunnen passen bij de zorg die wij bieden. Wij maken hierbij onderscheid tussen cliënten die ook een kamer huren bij Motus WMO en cliënten die ambulante begeleiding ontvangen op hun eigen woonadres.

Insluitingscriteria

Wij zijn een zorgaanbieder voor cliënten met één of meer van de volgende problematieken:

 • Psychiatrische problemen
 • Psychologische/ psycho-sociale problemen
 • Een licht tot matig verstandelijke beperking
 • De cliënt heeft een indicatie op grond van de WMO (voor begeleiding) of WLZ (in de vorm van een PGB).

Waarbij ondersteuning mogelijk is op de volgende gebieden:

 • de (sociale) omgang met anderen,
 • persoonlijke verzorging,
 • zelfstandig wonen,
 • gezond en veilig leven,
 • zelfregie en autonomie,
 • werken,
 • vrije tijd,
 • omgang met instanties.

Algemene uitsluitingscriteria

Cliënten aan wie wij geen kamer kunnen verhuren in combinatie met zorg, maar wel ambulante begeleiding:

 • totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon,
 • claimend gedrag zodat er continue 1-op-1 begeleiding nodig is,
 • zintuigelijke beperkingen als doof/blind zijn,
 • niet in staat zijn tot het beheren van de eigen medicatie, of dit niet via derden kunnen regelen (bijv. wijkverpleging). (Wij verstrekken en beheren geen medicatie.)
 • Cliënten met forse verslavingsproblematiek (drugs en alcohol).
 • Cliënten met een zorgvraag lager dan gem. 6 uur per week. (Zij passen niet binnen een begeleid wonen project, omdat daar 4 á 5 keer per week een (woon)begeleider langs komt.)

Cliënten aan wie wij geen zorg kunnen bieden, zijn cliënten waar sprake is van:

 • een indicatie anders dan een WMO/JW indicatie voor begeleiding of een WLZ indicatie,
 • complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen),
 • verpleegkundige zorg,
 • ernstige agressieproblematiek of seksueel ongewenste gedragingen die onveilig zijn voor de begeleider,
 • actieve psychoses,
 • opname onder dwang, cliënten die vallen onder de Wet BOPZ (Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis), of op termijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of Wet zorg en dwang),
 • ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist,

Op specifiek advies van een behandelaar en/of de directie van Motus WMO kan ervoor gekozen worden van zowel de in- als de uitsluitingscriteria af te wijken.

Motus WMO en haar medewerkers maken geen gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen. Dit is tevens intern procedureel vastgelegd.

Motusw WMO en haar medewerkers mogen geen medicatie verstrekken / in beheer houden en andere verpleegkundige taken uitvoeren.

Motus WMO kan de zorgovereenkomst met bestaande cliënten beëindigen indien er een redelijke termijn is verleend tot het verhelpen van de grond voor beëindiging en er sprake is van:

 • door de cliënt niet begeleidbaar opstellen in die mate dat verantwoorde begeleiding naar die cliënt niet meer gegarandeerd kan worden,
 • agressief of intimiderend gedrag naar andere cliënten of medewerkers,
 • seksueel misbruik van andere cliënten of medewerkers,
 • ongewenste intimiteiten,
 • lichamelijk geweld,
 • een gevaar zijn voor zichzelf of voor de omgeving,
 • een BOPZ indicatie.

Versie 3, december 2021 / RJK